Zasady Rozliczeń

Rozliczenia odbywają się w oparciu o zatwierdzoną taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej i taryfę dla energii elektrycznej.

Aktualne obowiązujące stawki opłat za usługi dystrybucji :

STAWKI OPŁAT

C21

C11

Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW

10,10

2,25

Składnik zmienny stawki sieciowej  w zł/kWh

0,1677

0,2043

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c

1,65

Stawka jakościowa w zł/kWh

0,0125

Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c

12,00

6,00

 

We wszystkich grupach taryfowych stawka opłaty OZE wynosi 0 zł/MWh, zgodnie z informacją Prezesa URE.

Pozostałe stawki, zasady rozliczeń zawarte są w pełnym tekście taryfy – Tekst taryfy dla usług dystrybucji i cenniku energii.


 

 

Sprzedaż rezerwowa

            Warunki sprzedaży rezerwowej mają zastosowanie dla odbiorców / klientów którzy nie rozpoczęli/zakończyli procesu zmiany sprzedawcy (tj. Dystrybutor – operator systemu dystrybucyjnego, którym dla sieci energetycznej w Galerii Mazovia w Płocku jest Lewandpol Proenergia Sp. z o.o., nie otrzymał od żadnego podmiotu, będącego sprzedawcą energii elektrycznej zgłoszenia pozwalającego na skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy; Dystrybutor wstrzymał procedurę zmiany sprzedawcy na skutek niedochowania przez nowego sprzedawcę procedury zmiany sprzedawcy; Dystrybutor uzyskał informacje o zakończeniu okresu obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej i nie ma możliwości technicznych zmiany sprzedawcy na zgłoszenie innej umowy przez innego nowego sprzedawcę) bądź nie zaakceptowali złożonej przez Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. oferty sprzedaży energii elektrycznej, w szczególności oferty cenowej lub warunków umów. W tym przypadku taryfa dla sprzedaży rezerwowej obowiązuje od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
            Sprzedaż rezerwowa jest również realizowana na powyższych zasadach wobec odbiorców, dla których dotychczasowy ich sprzedawca zaprzestał z jakichkolwiek przyczyn sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy i którzy są przyłączeni do sieci Lewandpol Proenergia Sp. z o.o.
             Sprzedaż rezerwowa realizowana jest w obszarze operatora systemu dystrybucyjnego Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. w oparciu o ceny dla sprzedaży rezerwowej.