Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 RODO, Lewandpol ProEnergia sp. z o.o., z siedzibą w Płocku informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Lewandpol ProEnergia sp. z o.o., z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 8.
2. W przypadku pytań odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Lewandpol ProEnergia sp. z o.o., oraz przysługujących właścicielowi danych uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: Lewandpol ProEnergia sp. z o.o., ul. Otolińska 8, 09-407 Płock, e-mail: mazovia@proene.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z usług których Lewandpol ProEnergia sp. z o.o., korzysta w celu realizacji umowy, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Lewandpol ProEnergia sp. z o.o,. uzasadnionego interesu administratora danych.
6. Dane osobowe nie są wykorzystane w celu profilowania ani nie są przekazywane do Państw trzecich.
7. Właścicielowi danych przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Lewandpol ProEnergia sp. z o.o., danych osobowych narusza przepisy RODO, ma właściciel danych ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.