Aktualności

INFORMACJE O OGRANICZENIACH I PLANOWANYCH PRZERWACH W DOSTARCZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 Aktualnie nie planuje się ograniczeń ani przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

 

 

 

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 106/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
przedsiębiorstwo energetyczne Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o. zostało wyznaczone z urzędu na okres od dnia
1 stycznia 2019 r.do dnia 31 grudnia 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego Lewandpol ProEnergia Sp. z o.o.

 

REMIT

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25
października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)  Lewandpol
ProEnergia sp. z o.o.  podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i
nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych
zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Aktualny komunikat:
Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.